Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Abdulvahap DEMİR

Telefon: 0 412 831 20 36 - 116

 

Yazı İşleri Müdürlüğü  Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ  

MADDE–1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Kulp Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM 

MADDE–2 – Bu Yönetmelik Kulp Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri Kapsar.

 

DAYANAK

MADDE–3- Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18 m maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

MADDE–4- Bu Yönetmelikte geçen;

a).Başkan      : Kulp Belediye Başkanı

b).Belediye    : Kulp  Belediye Başkanlığı

c).Müdür       : Kulp Belediyesi Yazı İşleri Müdürü

d).Müdürlük  : Kulp Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünü

e).Personel   :Kulp Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli personelini

 f).Meclis        : Kulp Belediye Meclisini

g).Encümen : Kulp Belediye Encümenini)

h).Komisyon : Kulp Belediyesi İhtisas Komisyonlarını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev Yetki ve Sorumluluk

 

Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlusu Yazı İşleri Müdürüdür

 

MADDE -5 

Yazı İşleri Müdürü Görev ve Hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

Yazı İşleri Büro Görev Yetki ve Sorumluluğu  

MADDE–6-  

Yazı İşleri Müdürlüğü personeli verilen görevi yasa, yönetmeliklere göre gerekli özeni gösterip, süratle yapmak zorundadır.

 

Evlendirme Büro görev ve Sorumluluğu 

MADDE- 7-

 

Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Meclisi ile ilgili Görevleri 

MADDE–8

 

Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Encümeni ile ilgili Görevleri   

MADDE–9

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

Tüm Personel

 MADDE–10

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

 MADDE–11- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır

 MADDE–12- Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip y ürürlüğe girer.

 MADDE–13- Bu Yönetmelik hükümlerini  Kulp Belediye Başkanı yürütür.