Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Seven TAŞDEMİR

Telefon: 0 412 831 20 36 - 137

 

T.C.

KULP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1:

 (1) Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev

alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında

başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2:

(1) Bu yönetmelik, KULP Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler

Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin

özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki,

çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3:

 (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 :

(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye : Kulp Belediyesini,

b) Başkan : Kulp Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı :Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen

Kulp Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

d) Müdür :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

g) Şef : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki kadrolu şefi veya şeflik yetkisi

verilen birim mensubu

e) Personel : Müdür, şef ve diğer birim mensuplarını(memur, işçi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve sözleşmeli personel) ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

MADDE 5:

(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun

48  nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

“Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına

Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Kulp Belediye Meclisince kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6:

(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef,

memur, işçi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

(2) Müdürlüğe bağlı olarak Eğitim Destek Evleri, Mahalle Evleri,  Sosyal hizmetler ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

(3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nün vazife ve sorumluluğunda, kendisine doğrudan

bağlı; Eğitim Şefliği, Sosyal Yardım Şefliği, Spor Şefliği, Engelli Masası Şefliği ve Halkla İlişkiler Şefliği Birimi olmak üzere kendi bünyesindeki birimlerden oluşturulmuştur.

(4) Bütün bu birimlerden müdür yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7:

(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

aşağıdaki gibidir.

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görevleri :

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri

olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu

programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan birimlerin (Eğitim Destek Evleri, Mahalle Evleri,  vb.) tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini

sağlar.

9) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu

sağlar.

10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürün Yetkileri :

1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen

programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma

yetkisi.

2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve

yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.

4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme

yetkisi.

5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani

denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil

raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için

bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak

yetkisi.

7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme

yetkisi.

8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz

olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın

onayına sunma yetkisi.

9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla

haberleşme yetkisi.

c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin

yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Müdürlüğün ve bağlı Şeflik ve birimlerin görevleri

MADDE 8:

(1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde

kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst

amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak

yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

(2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Şeflikteki Birimlerin görev ve

sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a) Halkla İlişkiler Şefliği:

1) Belediyenin halkla ilişkiler hizmetlerini planlamak, uygulamak, uygulama aşamasından

sonra gerekli değerlendirmeleri yaparak elde ettiği sonuçları diğer birimlere aktararak

sonuçları takip etmek,

2) Belediye çalışmaları hakkında halkı bilgilendirmek, halkın belediye yönetiminden olan talep ve başvurularını kabul ederek ilgili birimlere ulaştırmak, sonuçları takip etmek,

3) Diğer halkla ilişkiler uygulamaları alanındaki yenilikleri takip etmek bunlardan uygun

olanlarının belediyemizde uygulanabilirliği konusunda araştırmalar yapmak, bu kapsamda

çeşitli öneriler hazırlamak,

4) Kurum içi iletişimi sağlamak, kurum kimliğini ve aidiyeti oluşturmak amacıyla çalışmalar

yapmak, iç haberleşmeye dair basılı materyaller yayınlamak,

5) Gerekli hallerde halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek maksadıyla kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile alanında uzman kişilerden danışmanlık hizmeti satın almak,

6) Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler alanlarında, bilimsel toplantılar

düzenlemek, bu alanda düzenlenen toplantılara katılmak ve bilimsel yayınlar yapmak,

7) Tüm Mahalleleri kapsayan (iç ve dış) Halk Toplantıları düzenlemek.

8) İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın düğün cenaze gibi sosyal nitelikli talepleri

doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak.

9) Kültür ve Sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, sempozyumlar,

konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller,

mahalle şenlikleri yapılmasını sağlamak.

10) Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen, Kitap, kaset ve CD’lerin satın

alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak.

11) Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.

12) Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak

13) Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dahilindeki kuruluşlar, sivil

toplum örgütleri, dernek, vakıf v.b. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması

ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.

14) Başkanlığımıza bağlı Kültürel mekanların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır

olmasını sağlamak ve mekanların tahsislerini koordine etmek.

15) Yapılacak etkinliklerin duyurulmasını sağlamak.

 

b)Eğitim Şefliği

1)İlçemizde maddi durumu düşük öğrencilere destek olabilmek için Belediyemize bağlı Eğitim Destek Evlerinde bu öğrencilere daha kaliteli eğitim verilmesini sağlamak

2)Eğitim Destek Evleri aracılığı ile öğrencilere ve ilçedeki çocuklara yönelik çeşitli kurslar(resim, folklor, tiyatro vb) düzenlemek

3)Öğrenciler arasında sosyal iletişimi arttırmak ve daha güçlü ilişkiler kurabilmek için çeşitli geziler düzenlemek

4) Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek.

5)Başarılı olan öğrencilere teşvik edici ödüller vermek.

 

 

 

 

c)Sosyal Yardım şefliği

1) İlçemiz dahilinde bulunan fakir vatandaşlarımıza,  ile giyim ve gıda yardımında bulunmak

2)İlçemiz dahilinde maddi durumu düşük ailelere belediye bütçesi ölçüsünde nakdi yardımda bulunmak

d)Spor Şefliği

1) Kulp Belediyesi Kapalı Spor Salonunda vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sağlamak.

2)Bünyesinde yer alan spor takımlarının her türlü iş ve işlemlerini yürütmek

3)Kulp Belediyesi Spor Kulübü ile beraber spor karşılaşmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

e) Engelliler Masası Şefliği

1)Engelliler ile ilgili her türlü sorunu ilgili birimlere taşıyıp çözüme kavuşturulması için çalışmalar yürütmek.

2)Engelliler Haftasında etkinlikler düzenleyerek engellilerin sorunlarının tartışılması ve çözüme kavuşturulması yönünde çalışmalar yürütmek.

3)Günlük hayatta engellilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin anketler düzenlemek.

4)Engellilerin daha rahat bir yaşam sürmesi için hayata geçirilen projelerin engelliler açısından uygunluğunu kontrol etmek.

 

b)Personellerin görev yetki ve sorumlulukları : Müdürlük emrinde görevli

personeller(memur, işçi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve sözleşmeli personel), kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge

ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz

ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE 9 :

 (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda

gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine

kaydedilerek ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür

ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası:Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine

verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 10 :

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi

koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır,

konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve iletir.

d) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : (1) Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, Valilik

ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını,

sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan

Yardımcısı imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 11 :

(1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili

Umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 12:

(1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben

ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 : (1) Bu yönetmelik hükümlerini  Kulp Belediye Başkanı yürütür.