Yetki Alanı

Kulp Belediyesi daha önce Merkez Eski ,Merkez Yeni,Turgut Özal,Yeşilköy ve Tepecik mahallelerinden oluşan hizmet alanına sahipti.2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı yasa vasıtasıyla Kulp ilçesine bağlı 52 köy,mahalle statüsüne kavuşarak Belediye sınırları içerisine dahil edildi.Bu nedenle Kulp Belediyesi ne ait yetki alanı Kulp İlçesinin yüz ölçümü (1601 km2)olarak genişletildi.

 

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

 

c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

 

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

 

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.